Определянето на астрологическата карта на България трябва да става на основата на това кога за първи път е възникнал българският етнос, а не кога се е създала една или друга българска държава.

 

Acrobat logoЗаредете оттук целия доклад за астрологичната карта на българския етнос

Небесният знак на българитеВсеки един етнос се заражда в определен исторически момент, който се отбелязва като негов “момент на раждане”. При отделния човек това е моментът, когато физическото тяло на бебето се отделя от това на майката и то поема първата си глътка въздух. Този миг е от изключителна важност, понеже отбелязва изключително важният факт, че от този момент нататък новороденото бебе се отделя като самостоятелен индивид. Този момент бележи началото, когато то започва само да диша, има собствена нервна, кръвоносна, отделителна и прочие системи. Ако преди това всеки един процес в тялото на майката се е регистрирал до известна степен от бебето и като собствен, ( т.е. всеки един страх, рязка емоция или физическа травма пряко са се отразявали и върху неродения зародиш), то от този момент нататък бебето започва да регистрира външния свят по един собствен начин. Начинът, по който новороденият индивид оттук нататък ще възприема външния свят (т.е неговата бъдеща карма) до голяма степен се предопределя от неговата лична, астрологична карта. Понеже тя се изготвя на базата на датата, часа и мястото на раждане, виждаме, че тези данни са предопределящи за цялостната съдба на новородения индивид.

Конкретният момент на раждането съвсем не е случаен и се предопределя от кармическите и духовните задачи, които отделният индивид има да разреши по време на физическия си живот. Поради тази причина духът на човека, слизайки надолу към физическото си тяло образува една по една своите обвивки – будхиално, каузално, ментално, астрално, етерно и накрая физическото тяло по един строго определен начин. Точният момент на раждането е предопределен именно от начина по който са изградени всички останали невидими тела.

По подобен начин, когато говорим за възникването на един етнос, трябва да имаме впредвид, че ние фактически изработваме една карта, отразяваща духа и характера на едно определено духовно същество, което обаче в духовен план се намира на едно много по-високо ниво от това на един отделен човек. Фактически картата на един етнос е рождената карта на това духовно същество (от йерархията на архангелите по християнската езотерика, ако искаме да бъдем по-точни). Този архангел може да се нарече невидим, духовен отец или баща на целия този етнос. От момента, когато това духовно същество възниква за първи път в духовния свят (или казано на наш, земен език, “се ражда”) той започва да формира по определен свой образ и подобие всеки един човек, който пък впоследствие се ражда на земята като представител на този етнос. Затова и всички представители на определен етнос носят подобни черти, понеже на един по-висок духовен план са минали при формирането си през един и същ архангел, който ги е формирал по свой образ и подобие.

В християнската езотерика духовните същества са подредени в ангелски йерархии според целите и задачите, които изпълняват. Колкото по-висока е йерархията, толкова са по-глобални целите и задачите на съответните духовни същества. Например първите три йерархии са описани по възходящ ред като Ангели, Архангели и Архаи. Ангелите са най-близо до човека от всички останали йерархии. В отличие от него, те не притежават физическо тяло и затова са невидими за обикновеното човешко око. Тяхното най-нисше тяло е етерното. Тяхната задача е да пазят и закрилят човека при изпълнение на неговите непосредствени, всекидневни задачи. Един и същи ангел може да е отговорен за няколко души едновременно, които могат да формират група като например семейство, ученически клас, група приятели и т.н. В наши дни, поради пре-населението на земята, поради изменените условия на живот, и поради напредналата еволюция, ангелите управляват вече и доста по-големи групи от хора – например сдружения, асоциации, движения, политически партии и т.н. На едно още по-високо ниво от тях живеят архангелите – те са тези които създават и формират етносите. Тяхното най-нисше тяло е астралното. Ето какво казва за тях Рудолф Щайнер:

Понеже съзнанието на Архангелите е толкова извисено, че те имат изцяло развит Дух-Живот, Будхи, и затова ръководят и направляват в земната еволюция от висотата, която съответства на Дух-Живот, Будхи. Изразява се в това, че Архангелите се явяват вождове и ръководители на цели народи. Това, което се нарича дух на народа и което се явява обединяващо за народите, това наистина е някакъв Архангел. И ще ви стане също ясно, че народите, които са съхранили още съзнанието за тези духовни връзки, не са гледали направо във Висшата Божествена Същност, а са се обръщали, така да се каже, към по-близките същества, които са ги водели и направлявали.

Да вземем древно еврейския народ. Той почитал като Висш Бог Яхве или Йехова. Но Бог Яхве принадлежал за него към областта на откровението. Това била височайшата същност, която признавали за свой Бог. Но те казвали: Този, който ни води и направлява като истински пратеник на Йехова, е Михаил, един от Архангелите, чието име означава: “Този, който стои пред Бог”. В древноеврейския език са го наричали “Лицето на Бога”, тъй като представителят на Стария Завет, обръщайки поглед към Бога, чувствал, че Михаил стои преди Бога изразява Неговото Същество, подобно на това, както човешкото лице изразява съществото на човека. Затова него са го наричали “Лицето на Бога”.

И така, когато се говори за “Духа на Народа”, то по смисъла на окултизма се говори не за някакво неуловимо, неразбираемо същество. Когато в нашето материално време се говори за дух на народа, то под това, всъщност, нищо реално не се подразбира; понеже при това се има в предвид само външно абстрактното единство на особеностите на даден народ. В действителност съществува духовен представител, който се нарича Архангел и който ръководи и направлява целия народ като цяло. 4

Учителят Петър Дънов многократно в своите лекции изказва същата мисъл. В неговата „Малка книга за здравето“ например, той отбелязва мимоходом: „Друга йерархия са архангелите, същества на Божията слава. Те ръководят народите.“ 5 Така че общите характеристики на представителите на един народ не се появяват в следствие на някаква случайност или в следствие на техните общи битови и социални условия. Вярно е именно обратното. Първо възниква определено духовно същество от йерархията на архангелите, а чак след това всеки един отделен представител на този народ се ражда, като унаследява някои основни негови характеристики. Именно поради това представителите на определена нация си приличат по своето поведение и особената си народопсихология. Всеки архангел има своя астрологична карта, която се изработва според часа, мястото и датата му на „раждане“. Това е някакво негово първо важно проявление в материалния свят. Следователно, както отделния човек има своя индивидуална съдба, така и народите имат своя точно определена съдба и карма. Тя се определя според астрологичната карта на ръководещото ги свръхсетивно същество от архангелската йерархия.

Не бива да се бърка картата на една държава с картата на един етнос. Това е така, защото астрологическата карта на етноса определя рождения миг на ръководещия етноса архангел. В периода на своето съществуване един и същи етнос може да се създава различни държави. Държавите се създават и се разпадат, но етносът като такъв продължава да си съществува и има непрекъсната история от момента на първоначалното си възникване до наши дни.

Като пример може да се даде еврейският народ, който съществува от времето на Авраам  до наши дни. В своята история евреите са формирали няколко различни държави. Например царството на Израел и царството на Юдея са съществували едновременно, едното на север, другото на юг. После асирианците завладяват северното царство, а след малко повече от век и южното царство пада под ударите на Вавилон. Имало е преселване на целия народ в Египет, после той е живял там под робство редица години. След това е имало повторно завръщане и образуване на нова държава. Съществували са периоди, когато евреите изобщо не са имали държава, а са били разпръснати по цял свят. В най-нови дни е създадена държавата Израел, но множество представители на този етнос продължават да живеят, разпръснати в различни точки на земното кълбо. Произтекло е също известно кръвосмешение и претопяване на култури и ценности.

Независимо от създадените и изчезнали държави, самият еврейски етнос продължава да си съществува и има непрекъсната история. И до ден днешен всеки един негов представител е запазил в себе си определени черти, които го отличават от представителите на който и да било друг етнос. Затова можем да твърдим, че еврейският етнос като такъв е започнал да съществува от времето на Авраам и продължава да съществува и до наши дни като един цялостен организъм. Ако се вгледате добре в един представител на еврейския етнос, независимо от това дали той живее в Израел, Русия, САЩ, България или която и да било друга държава, вие неизменно ще откриете общите характеристики между неговите представители.

Това е така, защото независимо от географските, културни и прочие различия, на едно по-високо духовно ниво всеки един от представителите на този етнос е бил формиран от едно и също духовно същество – а именно архангелът, който е баща и предводител на еврейския народ. В този смисъл виждаме, че държавите, основани от един етнос, се създават и изчезват, географските области се променят, дори генетическият фонд на етноса може да се изменя и претопява вследствие на смесени бракове и т.н. но самият етнос не изчезва и неговата история е непрекъсната. В този смисъл трябва да се търси началната точка за създаването на самия етнос, а не момента на създаването на една или друга създадена от него държава.

Германският народ след Втората световна война също беше разделен изкуствено в две държави. Това естествено не означава, че през онези години са съществували два отделни етноса. Просто един и същ етнос се беше разделил временно на две отделни държави. Тъй като в тях на власт бяха различни правителства и различни идеологии, всички икономически и социални процеси в тях протичаха различно. Но това не означаваше, че немският етнос беше изчезнал, или че се беше разделил на две. Всъщност, един и същи етнос изпълняваше задачите си при различни условия. По подобен начин, Севера е воювал с Юга в Северна Америка преди създаването на държавата САЩ. Същото се отнася и за обединяването на отделните колонии в Австралия. Самите етноси обаче (и американският, и австралийският) водят началото си много преди това и имат непрекъсната история.

Bulgaria after Congress of Berlin in 1878Този процес се наблюдава и у нас, когато за известно време държавата ни е изкуствено разделена на Източна Румелия и Княжество България. Това не означава, че българският народ в Източна Румелия е изчезнал. Просто една част от етноса е била обособена в отделна държава за известен период от време, където е изпълнявала специфични функции при по-различни външни условия.

А това колко е важно да се намери първият момент, когато се заражда даден етнос (а не кога се образува една или друга държава), може да илюстрираме с една аналогия от астрологическата карта на един обикновен човек. Например, в живота на даден човек може да протече известно събитие, което коренно да промени начина му на живот за години напред – да речем, той може да се ожени за чужденка и да отиде да живее зад граница. От този момент нататък коренно се променя начинът му на живот, поради тотално променената среда, в която той сега изведнъж попада. Естествено е, че моментът на стъпването му на чужда земя може да се разглежда от астрологична гледна точка като много важен по отношение на събитията, които ще му се случат там, но тази дата не може да се приеме за основополагаща. Този човек пренася на новото си място всичко онова, което вече е заложено в него като съдба от момента на неговото раждане. В този смисъл естествено ние не може да твърдим, че хороскопите изготвени за момента на сватбата или за момента на преместването ще имат за човека същата сила, както и неговата рождена, астрологична карта. Тези допълнителни карти могат да бъдат използвани само като спомагателен инструмент, за анализ на конкретната ситуация, но не и за цялостната съдба и карма на човека. За тяхната диагностика нищо не може да замени рождената карта, изготвена за датата, часа и мястото на раждане на индивида. По същия начин картите на държавите никога не могат да имат същата сила и важност, както картите на етноса.

Астрологическите карти, които се правят на отделни държави са ценни относно отрязъка от време, през който съществува дадената държава, но те са практически неизползваеми за по-дълги периоди от време и не могат да ни дадат цялостна идея за дадения етнос. По време на моята среща в Москва през април 2006 с Михаил Борисович Левин, в подкрепа на тази теза той изтъкна следния любопитен случай. В началото на 2006 година от телевизията предложили на него и на един друг известен руски астролог – Глоба да направят предсказания за Русия за бъдещето. От телевизията обаче не са ги информирали за това, че и на двамата е възложена една и съща задача. Така че двамата астролози работели съвсем самостоятелно и независимо един от друг.

Левин работил по картата на етноса на Русия от 6 юли 862 година, а Глоба – по картата на Руската Федерация от 25 декември 1991. Левин използвал секундарните прогресии и транзитите, а Глоба – транзитните цикли. Интересното е това, че когато се видели в студиото и двамата получили почти едни и същи предсказания. И двамата видели, че през 2020 – 2021 ще настъпи съществена криза в Русия и промяна на обществената система. Разликата е единствено в това, че след кризата, която и двамата предсказали, държавната карта на Глоба ще стане практически неизползваема, докато картата на етноса ще се запази. Картата на Руската Федерация отразява само един сравнително кратък период от историята на Русия – а именно сегашното устройство на руската държава. С тази карта е също невъзможно да се определят събития, станали отпреди 25 декември 1991 г., тъй като към този период споменатата карта няма никакво отношение. Имайки на разположение обаче картата на руския етнос, ние спокойно може да се върнем назад до 6 юли 862 г., а също така да направим предсказания напред дотогава, докато руският етнос съществува.

Същото се отнася и за картата на България, затова е важно да се докаже астрологическата карта на етноса, а не на която и да било от българските държави. Имайки на разположение една такава карта, ние можем да се върнем назад във времето до която година пожелаем и да проследим историята на нашия етнос, без да се безпокоим че излизаме извън рамките на съществуването на дадена държава създадена от него. По картата на етноса можем да отчетем събитията, които ни се случват днес, а също така можем да отидем и напред колкото си пожелаем във времето. Това е много важно, защото българският етнос не само е един от най-старите в Европа, но и има още един много дълъг живот пред себе си, едно голямо и славно бъдеще, една велика мисия за изпълнение. Знанието за това, кога точно се е формирал българският етнос има изключително голямо значение, както за нас, така и за цялото бъдеще на Европа. Това е особено важно за младите хора, които тепърва на основата на тази карта ще осмислят историята си, ще проумяват настоящето си, а така също ще са в състояние да планират правилно и бъдещето си.

Някои хора твърдят днес, че българският етнос ще изчезне след влизането на България в Европейския съюз, но всеки, който има поне малко здрав разум ще види, че подобни твърдения нямат нищо общо с истината. След влизането ни в Евросъюза може да изчезне държавната структура такава, каквато я знаем днес. Това е така, понеже ще се извърши едно претопяване с останалите европейски страни, но етносът в никакъв случай не може да изчезне. Можем ясно и непредубедено да проследим какви промени са се извършили в Европейския съюз от създаването му досега. Теоретически всеки един италианец например има правото да отиде да работи в Германия или Франция. Същото се отнася и за германеца и за французина, които имат правото да отидат да работят в Италия. Защо тогава преливането на работна ръка от една страна на Евросъюза в друга е само няколко процента? Защото представителите на определен етнос се чувстват най-добре у дома си, там където и хората около тях са формирани по същия начин.

Защо му е на италианеца да се мести, да речем, в Германия, където трябва да изучи немски език, да се приспособява към манталитета на немците, към техните обичаи, начин на живот и съвършено различната за него народопсихология, когато той прекрасно може да си живее и в собствената си страна? Единственото нещо, което би го накарало да емигрира, е или брак с чужденка, или по-добри финансови условия. Обаче нивото на смесените бракове в обединена Европа остава сравнително ниско дори и днес. А дори и в Австралия или САЩ, където има едно много по-голямо смесване на хора от различни националности и култури, смесените бракове не се срещат чак толкова често. Огромното мнозинство от хората избират партньори, към които не е нужно да полагат особени усилия да се приспособяват. Затова, дори и в тези държави се запазва тенденцията хората да се женят за представители на етнос, който е или идентичен с техния или е много подобен. От друга страна, разликите в доходите в т.н. развити европейски страни не са чак толкова големи, че да си струват жертвата по емиграцията, затова и повечето италианци например не напускат пределите на страната си.

След влизането ни в Европейския съюз в България ще настъпи едно преливане на хора и капитали първоначално, но това е неизбежно, за да се изравни донякъде голямата разлика в цените и доходите. Но когато настъпи горе-долу едно изравняване, то и отливът на българи зад граница ще се стабилизира, а по-нататък ще започне дори и обратният процес – много българи eмигрирали преди години ще започнат да се завръщат обратно. Така че българският етнос съвсем няма да изчезне след влизането на България в Европейския съюз. Това се доказа и с примера на други държави, които влязоха там преди нас. Да не би етносите на Чехия, Полша или Унгария, например, да изчезнаха, след встъпването им в Евросъюза? Те си съществуват и до днес и продължават да се развиват и икономически и културно, но при променени обстоятелства.

Така че това, което ще се извърши с България след влизането ни в Европейския съюз, е промяна на държавната структура, но това не е нищо ново за българския етнос. Ние сме имали периоди, когато сме създавали държави, и периоди, когато сме били под робство, без да имаме собствена държава. След Освобождението сме имали няколко държави едновременно.  След 9-ти септември 1944 г. държавната система коренно се промени от капитализъм към социализъм. После обратният процес се извърши след събитията от 10-ти ноември 1989 г. Нещо подобно ще се извърши и след влизането ни в Евросъюза. Промяната на държавната система обаче в никакъв случай не означава смърт на етноса. Държавите се образуват и изчезват, а етносът си остава.

Фактически с картата на етноса ние имаме пълна свобода на действие, защото отиваме на едно ниво по-горе от традиционната астрологична карта, построена за една държава. На това по-високо ниво ние вече разглеждаме етносите. Етносът е първичното понятие, а държавата е вторичното. Етносите пораждат държавите. От метафизична гледна точка етносите не са нищо друго, освен физическото проявление на даден архангел. Животът на един отделен човек протича в определено физическо тяло. Ангелите живеят едновременно в телата на на представителите на големи групи хора и организации, а животът на архангелите тече във всички представители на даден етнос едновременно.

Трябва да помним, че тези свръхсетивни същества се намират много по-високо в еволюционната стълба на живота, отколкото хората. Поради тази причина, за тях вече е отпаднала необходимостта да живеят приковани във физически тела. За тях физическата материя е прекалено груба и прекалено силно сгъстена. Във същото време обаче, те разполагат със свободата да живеят в по-ефирните, енергийни тела на хората.

При това за тях пространството и времето не се явяват като ограничение. Реалността, в която живеят потопени тези свръхсетивни същества не е триизмерна, като нашата, а има още и допълнително (четвърто) измерение. Ние, хората, обитавайки триизмерна реалност сме принудени винаги да се намираме на едно и също място във всеки един момент от време. Тоест ние винаги се намираме вътре във физическите си тела. Две физически тела не могат да заемат едно и също пространство в едно и също време. Също така, за да може едно физическо тяло да се премести от една точка в пространството в друга му е нужно определено време. Колкото по отдалечени в пространството са двете точки, толкова повече време е необходимо на физическото тяло да се премести от едната точка в другата.  Всички тези ограничения са премахнати в четириизмерната реалност. Затова, съществата от свръхсетивната реалност могат да се намират по едно и също време на много места, т.е. те могат да обитават телата на много хора едновременно. Също така две и повече свръхсетивни същества могат да се намират по едно и също време в едно и също пространство, без да си пречат взаимно. Например, един човек може да бъде ръководен от два ангела едновременно, без това да представлява за тези свръхсетивни същества някакъв проблем.

Духовната наука описва човека като изграден от седем тела. От тях най-сгъстено е физическото. Останалите тела във възходящ ред на все по-малка сгъстеност са съответно: етерното, астралното, менталното, каузалното, будхиалното и Висшият Аз. Тук терминологията може малко да се различава в различните източници, но това не е същественото. Ангелите се намират една степен над човека. Те не притежават видими, физически тела. За тях материята е прекалено сгъстена и те не могат да живеят в нея. Тяхното най-нисше, най-сгъстено тяло е етерното (за което ключовата дума е „живот“). Архангелите се намират една степен над ангелите и две степени над човека. За тези същества дори етерната материя е прекалено груба и те не могат да съществуват в нея.  Най-сгъстеното тяло на архангелите е астралното (за което ключовите думи са „чувства“ и „емоции“). Затова ангелите живеят в етерните човешки тела, а паралелно с това животът на архангелът протича в астралните тела на всички представители на съответния етнос.

Когато строим астрологична карта на даден етнос, ние всъщност изготвяме рождена карта на съответния архангел. Това обстоятелство е много важно, защото съдбата и кармата на този архангел са нерезривно свързани със съдбата и кармата на всеки един представител на съответния етнос. Както отделния човек си има свой специфичен характер и индивидуална съдба, така и етносите също имат своя специфична народопсихология и народностна карма. Всичко това се вижда именно в картата на етноса, а не в картите на държавите. Също така картите на държавите описват лошо демографските, културните и религиозните процеси, тъй като правят това едностранчиво, само от гледна точка на дадената държава, но не и от гледна точка на етноса, който е по-широкото понятие. Например, след 9-ти септември 1944 г. не са престанали да съществуват нито Ботев, нито Левски, нито цар Симеон, но вие ще видите лошо потвърждение на техните имена в тази карта. А след приемането ни в Евросъюза и картата, изготвена за 10-ти ноември 1989 година също отпадна, обаче българският етнос продължи да съществува.

Така че обособяването на дадена група хора като един отделен етнос трябва да се търси не в момента, когато се е създала една или друга държава, а когато за първи път се е родил импулсът (т.е. духовното същество, архангелът), което оттук нататък започва да управлява съдбините на дадения етнос. А всеки един отделен представител на този етнос придобива оттам насетне съответните типични за астралното тяло на този архангел характеристики, т.е. той придобива черти, специфични за народопсихологията именно на този етнос. Това е необходимо, за да могат всички хора, родени като представители на този етнос заедно да изпълнят целите и предназначението на етноса, към който принадлежат.

Както всеки един отделен човек се ражда, за да научи някои конкретни жизнени уроци, така и етносите също имат да научат определени специфични само за тях уроци. Следователно общите черти на характера, общата народопсихология е задължителна, за да могат тези колективни уроци да бъдат усвоени правилно. Решаващото, което сплотява етносите не е толкова общата кръв, обичаите, езикът и прочие, понеже тези неща могат да се променят. Решаващото в случая а общата съдба, общата карма на всички представители на дадения етнос. А тя е обща за всички, понеже всички те се ръководят от един и същ архангел.

bulgarianСледователно неговата дата, час и място „на раждане“ се явяват решаващи за всички представители на дадения етнос. Тези данни предопределят общата съдба на милиони хора, които се раждат като представители на този етнос, в продължение на столетия, или както е в случая с България – в продължение на хилядолетия. Това, което на примера на един отделен човек наричаме „характер“ е абсолютно същото по своето естество, което на примера на етносите наричаме „народопсхология“. Характера на човека се предопределя до голяма степен от рождената му карта. В мига на раждането звездите слагат своя отпечатък върху астралното тяло на човека и оттам насетне той придобива определен характер („астро“ – звезди). Астралното тяло е всъщност звездно тяло. То може да се нарече още и емоционално тяло, тъй като то на него са подвластни всички емоции, чувства и преживявания. Ето защо емоционалният живот на всеки един човек е строго индивидуален и се намира в пряка зависимост от рожденните му данни.

По същия начин обстоят нещата и с народопсихологията на народите. В момента, в който даден етнос се ражда, всъщност за първи път даден архангел „си облича“ астрално тяло, благодарение на което от този момент нататък той започва да влияе върху астралните тела на всички представители на „новородения“ етнос. Макар този процес да бива подготвян доста дълго време, самото възникване на астралното тяло на етноса (на архангела) се извършва само в един миг. Подобен е случаят и с хората. Бебето се износва девет месеца от майката, но се ражда именно в определен звезден миг. Както мигът на раждането на бебето е критично важен за цялостната му по-нататъшна съдба, така и цялата карма на етноса зависи именно от мига, в който ръководещият го архангел „се ражда“, т.е. появява се за първи път, облечен в астрално тяло.

Тук трябва за момент да спрем и да се преклоним на саможертвата, която тези изключително напреднали в своето развитие свръхсетивни същества извършват в името на нашата еволюция. За тях влизането в астрална обвивка е не по-малко травмиращо, отколкото сблъскът на бебето с грубата материална действителност, в момента на неговото раждане. Както бебето изживява шок, че отсега нататък ще трябва самостоятелно да диша, да се движи, да се храни и т.н. приковано към грубата земна материя, така и архангелът в момента на своето раждане осъзнава от каква груба материя (от негова гледна точка) са изградени нашите астрални тела. Там живеят всичките ни емоции, желания, страсти, похот, завист и т.н. Така че тези същества винаги гледат да „се родят“ в подходящ момент – такъв, който да работи правилно върху астралната, емоционална природа на представителите на етноса и да ги води напред по пътя на тяхното предопределено развитие.

Затова моментът „на раждането“ на един етнос никога не е случаен. Той е винаги внимателно обмислян в духовния свят в продължение на много дълго време и бива изключително грижовно подготвян. Забелязал съм това в работата си с картата на който и да било етнос. Създаването на един етнос винаги бива предшествано от години на много старателна подготовка. Накрая самото „раждане“ на етноса се обозначава винаги с някакво важно събитие. Построената карта, за момента на това събитие дава изключително ценна информация за „характера“ на съответния архангел, т.е. с други думи тя много точно описва народопсихологията на дадения етнос.

От всичко казано дотук следва, че дефиниция на етнос не може да се даде нито по географски, нито по езиков, нито по расов нито по държавен, нито по какъвто и да било друг признак, а само по народопсихология. Това е едно специфично поведение и възприятие на всеки един представител на дадения етнос, което е характерно именно за този етнос и за никой друг.

Например етносите на САЩ и Австралия са една невъобразима смесица от раси, култури, езици, религия и т.н. Виждаме, че е напълно невъзможно да дадем определение по кръвен признак на тези етноси, поради огромното смесване не само на хора от различни националности, но и от различни раси и т.н. Дори географските очертания на тези страни са били различни през различните периоди от време, тъй като отделните щати са възниквали по различно време и са се присъединявали към общата територия също по различно време. И все пак, наблюдавайки тези два етноса, можем съвсем определено да отделим някои основни характеристики, които се повтарят в представителите им, независимо от това, в коя част на света са родени, какви са по по генетичен произход, или в каква семейна среда (с присъщите за това език, култура и възпитание) са израснали.

Например за австралийците са присъщи оптимизмът, вярата че всичко ще се нареди добре, доброжелателността към всички, желанието за пътешествия зад граница, желанието за общо повишаване на знанията и образованието (но при условие, че това не изисква прекалено много усилия и време) и т.н. – все качества, присъщи на Стрелеца. Не само това, но и в териториално отношение Стрелец изпъква силно в картата на тази страна. Не е учудващо, че със своите всичко на всичко 23 милиона население,  по територия Австралия заема площ почти колкото цяла Европа. Виждаме, че ключовите думи за Стрелеца – разширение, експанзия, и повърхностно развитие без задълбочаване в детайлите, намират своето географско проявление в тази страна като огромно хоризонтално разливане на границите.

Присъщата на този етнос липса на задълбоченост, се проявява географски при тях като огромно хоризонтално развитие (огромна територия), но практически без вертикално развитие (липса на планини). Планините от езотерична гледна точка са физически символ на един импулс за извисяване нагоре към духовното и народите, обитаващи територии с високи планини, обикновено съдържат в себе си един такъв импулс. Неслучайно най-високата планина в света е разположена в Непал – едно изключително по своята дълбочина духовно място. В България също има наличие на доста високи планински масиви, особено в региона на Седемтте рилски езера.

Огромната част от територията на Австралия обаче е фактически равнинна, но малко използваема поради високите температури и липсата на вода. И наистина Стрелеца управлява стихията на огъня, което предопределя високите температури и честите периодични пожари. В Австралия те са естествен елемент за развитието на местната флора и фауна. Липсата на вода се предопределя от това, че в картата на етноса преобладава огненият и земният елемент, докато водният е слабо застъпен.

И така виждаме, че всеки един австралиец до известна степен следва споменатите качества на етноса на Австралия като оптимизъм, добронамереност и дори идеализъм, независимо от това дали е роден на територията на тази страна или в Европа, Африка или Азия и без разлика дали е възпитан в семейство на бели, черни или жълти родители.

Възниква въпросът, а какво става с хората, които се раждат представители на един етнос, но впоследствие отиват да живеят за продължителни периоди от време зад граница в условията на коренно отличаващ се етнос. И за тях е валидно същото. С течение на времето те постепенно започват да придобиват малко по малко характеристиките на етноса, всред който живеят. Това е така, понеже техните астрални тела биват изложени на силното влияние на местния архангел. Астралните тела на хората по рождение съдържат някои общи астрални елементи, присъщи на всички представители на етноса, в който се раждат. Но ако след време те биват принудени да живеят в различна среда, техните астрални тела биват пронизвани от влиянията на два архангела. Вече споменахме, че е напълно естествено за две свръхсетивни същества да живеят едновременно в един човек. Започва едно претопяване. Индивидуалното астрално тяло на човека е принудено да всмуче в себе си определени елементи, които не са му присъщи по рождение. Това е по-разпространеното явление. Наблюдава се и обратния процес. Някои индивиди са в състояние да внесат част от своята култура и на новото място. Тогава в телата на местния етнос се влива нова, непозната дотогава енергия. Този процес е по-сложен, тъй като вибрациите на местния етнос са значително по-силни.

Най-общо казано всичко зависи от личните качества на самия индивид, силата на волята му и способността му за приспособяемост. Но дори и най-трудно приспособяемите хора сред време започват да се променят и да усвояват донякъде народопсихологията на етноса, сред който са живели дълги периоди от време. Например в Австралия е известно, че най-трудно приспособяемата раса е азиатската. Обикновено тези хора живеят обособени в големи семейства, с неохота изучават английски език, и общуват предимно с представителите на държавата, от която са дошли. Обаче независимо от всичко, дори и те след време започват да се променят и показват качествата типични за Стрелеца, които описахме по-горе: оптимизъм, вяра в доброто бъдеще и добронамереност.

А тези, които имат азиатски родители, но са родени и израснали в Австралия са изобщо типични представители на австралийския етнос, само дето външно изглеждат като азиатци. Но дори и външно, такива хора започват да наподобяват австралийския етнос, само че за да се забележи това са нужни по-дълги периоди от време. Например, родените в Австралия азиатци израстват много повече на височина и придобиват физически тела, които са много подобни на тези на бялата, а не на жълтата раса. Същото се случва, макар и по-незабележимо, с тези, които имигрират в един по-късен етап от живота си и живеят там продължително. Излиза, че след време (особено след продължителни периоди от време), човек живял зад граница започва да служи на два Архангела – единият, който го е формирал по рождение и вторият, който му е оказвал силно влияние по време на неговото пребиваване сред представителите на другия етнос. Каква е точно пропорцията зависи от индивидуалните качества на човека, и времето прекарано навън.

Налага се изводът, че след зараждането си всеки един етнос (независимо от това колко разнороден е той по своя състав) налага едни и същи черти на своите представители, независимо от това дали те са родени в дадена географска област, или са дошли там впоследствие. Това е така, защото архангелът, който управлява етноса и географската област, населявана от неговите представители, формира по свой образ и подобие всеки един свой представител и упражнява влияние върху всеки, който се заселва там впоследствие.

За това е важно да се открие изначалният момент на раждането на Българския етнос, защото така изработената астрологическа карта оказва влияние върху астрологическата карта на всеки един негов представител и ще му влияе на едно по-висше ниво. Не само това, но тази карта пряко ще влияе и на представителите на другите етноси, които идват да живеят тук за определени периоди от време. А на едно още по-високо ниво, тя ще взаимодейства и ще оказва влияние чрез милионите български емигранти, на всички останали етноси по света. По същия начин картата на еврейския народ оказва влияние върху цялото население на земята и това е една от причините този народ да бъде разпръснат по целия свят. Една голяма част от българите също бяха принудени да се разпръснат по света след събитията от 10-ти ноември 1989 и това съвсем не беше случайно.

Точният момент на възникаването на етноса обикновено бива отбелязвано от някакво много важно събитие, с което той за първи път заявява на света за своето съществуване.  По примера на картата на Австралия това е моментът, когато за първи път бял човек стъпва на австралийска земя и я обявява за английска колония. Това е направил Джеймс Кук през 1770 г. В картата на САЩ това е моментът, когато бели колонизатори за първи път слизат на северно-американския бряг и образуват там своята първа колония в гр. Джеймстаун, Вирджиния през 1607 г. В примера с картата на България, това е моментът когато древните пра-българи преминават р. Дунав и сключават там мирен договор с местното (славянско) население. За момент на раждането на новия етнос се приема мигът, когато представители на и на българския и на славянския народ извършват специален ритуал в полунощ на 24 април 680 г.

4 Щайнер, Рудолф. Въздействието на духовните същества върху човека. Осма лекция. Лекция пред членовете на антропософското общество. 20 април 1908 г. Берлин. Германия. GA – 102. По стенографски записки непрегледани от автора. Превод от руски Петранка Георгиева. Нередактиран превод. http://www.aobg.org/lecture.php?ln=1&id=82

5 Дънов, Петър. Книга за здравето. стр. 2. Издателство „Астрала“. 2009 г. ISBN 954-562-02-69

Продължи нататък към втората част на доклада: Определянето на астрологическата карта на етноса на България трябва да става на основата на астрологически, а не на исторически доказателства.