Какво представлява западната астрология?

%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0Корените на астрологията водят към дълбоката древност. Никой не може да каже кога точно е възникнала тази наука. Инересът на хората към движението на небесните тела и влиянието им върху живота на земята е по-стар от възникването на писмеността. Първоначално, астрологията се е изучавала само в специални езотерически школи и е била тясно свързана с религията. С напредването на материализма, тя постепенно се разделила на две отделни течения – астрономия и астрология.

Фактически, самото отделяне и обособяване на астрономията като отделна наука започва да се извършва чак по времето на Ренесанса през 18-ти век. Дотогава в продължения на хилядолетия те са били слети в едно. В наши дни, астрономията изследва само траекторията на планетите, тяхното разположение в пространството и химическия им състав. Астрологията, от друга страна, се интересува преди всичко от влиянието, което небесните тела оказват върху всяка една сфера на земния ни живот. Ако ние не знаем нищо за тези въздействия, то тогава се превръщаме просто в една играчка в ръцете на могъщи невидими сили. Изучавайки ги обаче, получаваме огромно себепознание и много по-голямо разбиране за света и вселената. По този начин, ние се превръщаме в истински господари на нашата съдба.

Нещата обаче не са стояли винаги така. Преди много години, когато свободната воля на хората е била все още много слаба, цялата им съдба е била фактически предначертана още от момента на самото им раждане. В онези древни времена, когато се е раждало едно дете, родителите му са го водили на астролог, който съвсем точно е предсказвал съдбата му. Оттук води началото си така наречената ведическа, индийска или източна астрология. Тя е изключително древна. При нея все още се прилага така нареченият звезден зодиак, който при изчисленията си използва положението на съзвездията такива, каквито те са били в древността. Поради феномена, нареченпрецесия на равноденствията, всеки 2160 години зодиакът се измества с един знак назад. Затова в наши дни се използва така нареченият тропически зодиак, който отразява движението на планетите по знаци такива, каквито са те в момента. Това е основната разлика в изчисленията между ведическата и западната астрология. Вие може да сте знаели цял живот, че сте зодия Лъв например, но колкото и да ви е удивително, според ведическата школа вие сте Рак.

Съществуват и други школи по астрология. Едни от най-известните са китайската и руската. В България намират приложение още и класическата и френската школа. Има и още много други. От всички тях източната (Ведическа) школа е най-старата. Тя черпи мъдрост от една епоха, която е практически неразбираема за съвременния човек. Тя е останала непроменена във вида си, в който е съществувала отпреди хиляди години. В онези времена, съдбата на хората е била почти напълно предопределена. Още от самото раждане на един човек, ведическият астролог прецизно е изчислявал кога точно той ще се ожени, колко деца ще има, кога ще му се случи някакъв инцидент и кога точно ще умре. Оттук произхожда широко разпространеното погрешно схващане, че астрологията, врачуването и ясновидството са едно и също нещо.

В наши дни този древен модел е до голяма степен неизползваем, поради факта, че вследствие на своя напредък и духовно развитие, хората са придобили и тепърва ще придобиват все повече и повече свободна воля. Затова съвсем погрешно е да се смята, че задачата на съвременната астрология се състои изключително в предсказанията на конкретни събития. Естествено, основните тенденции могат да бъдат изчислени с нейна помощ, но това е само един малък раздел от нея. Основната сила на тазо наука и в частност най-вече на западната астрология се корени в разбирането на скритите движещи механизми, които управляват човека.

Западната астрология е сравнително млада наука, която във вида си, в който я познаваме днес, е на не повече от сто години. Фактически като година за нейното раждане може да се приеме 1930 г., когато бива открита планетата Плутон. Оттогава астрологическите интерпретации започват да се свързват с изследвания на неосветените, “тъмни” области на нашето подсъзнание (разположението на Плутон по знак, дом и аспекти). Вследствие на това, че хората започнаха да осъзнават все повече скритите механизми на своето подсъзнание, те започнаха да придобват все по-голям контрол върху собствената си съдба. Западната астрология започна да набира популярност първоначално в САЩ, а по-късно и във всички останали западни страни. А оттам днес тя е придобила огромна популярност из целия свят. В момента това е основната астрологична школа в повечето развити страни на Западна Европа, САЩ и Австралия.

Във вида си, в който я познаваме днес, западната астрология е една амалгамация от няколко основни течения. На първо място, тя води началото си от класическите трудове на Питагор, Сократ, Платон, Аристотел и най-вече на Птоломей. На второ място, тя възприема съвременния, чисто научен, практически, доказуем и земен подход в интерпретацията на хороскопа. Този подход е разработен и развит от такива известни западни астролози като Алън Лео, Луелин Джордж, Изабел Хайки, Бети Лъндстед, Дан Ръдхиър, Линда Гудмен, Лиз Грийн, Хауърд Съспортас, Джулия и Дерек Паркър. На трето място, западната астрология обединява астрологията и психоанализата. Тук основно тя се опира на постиженията на Зигмунд Фройд, Карл Юнг и Бруно Хубер. По този начин, западната астрология обединява в себе си най-доброто, което е било постигнато от западната цивилизация в това направление от класическите времена до наши дни. Това са научният подход, практическият уклон и психоаналитическият способ за разрешаването на житейските ни проблеми, на основата на астрологията.

В изчислителната си част тя е базирана на тропическия зодиак. В последните години бяха разработени някои много добри астрологически програми. Почти всички те са базирани преди всичко на западната астрология. Те обаче все още не могат да обхванат тълкуването на един хороскоп в цялата му дълбочина и сложност. Засега, те дават една много бърза и точна интерпретация, но само на отделните елементи в хороскопа, като например разположението на планетите по знаци, домове и планетарните аспекти. Често в така автоматично генерираните астрологични текстове могат да се намерят доста противоречия. Засега астрологичните програми не предлагат “интелигентна” интерпретация, базирана на холистичен подход към човека. Работата на програмистите в тази област не спира. С напредването на компютърните технологии, се създават все по-добри, по-сложни и по-прецизни програми.

Очевидно е, че след години, личната роля на астролога ще се замени почти изцяло от компютърния софтуеър. Засега, астрологическите програми са все още в детската си възраст, но най-много след едно-две десетилетия, ще бъдат създадени професионални астрологически пакети, които ще дават едно отлично изчисление и тълкувание. При тях ще бъде въведена “обратна връзка”, т.е. потребителят на програмата ще може да посочва в кои места на интерпретацията се съгласява с написаното, а в кои места не. Програмата ще взима впредвид тези коментари, като прилага корекционен фактор за обективност и безпристрастност. По този начин тя ще се учи сама от така получената обратна връзка. Колкото повече хороскопи изготвя тази програма и колкото повече обратна връзка тя получава за тях, толкова повече по-компетентна и по-прецизна ще става. Не е изключено тази програма да работи на стотици хиляди индивидуални компютри, които в същото време да са свързани чрез интернет в обща база данни. По този начин програмата ще се “само-образова” значително по-бързо. Чрез периодично инсталиране на по-нови версии, всеки един от потребителите ще има достъп до най-актуализираните последни данни. Накрая, тази програма ще стане толкова добра в интерпретацията на астрологически хороскопи, че тя ще замени изцяло хората-астролози.

Преимуществото на този подход се състои в това, че така разработения софтуеър може да се ползва от милиони хора по света, без те да имат каквато и да било предварителна подготовка по астрология. Също така цената на този вид услуга може по този начин да бъде снижена значително. Слабото звено на този подход (и тук трябва да бъдем изключително предпазливи) се намира в начина на програмиране. След като веднъж астрологичната програма е разработена и доказана на практика, съществува опасност, че след известно време практикуването на астрологията от отделни личности може да бъде забранена от държавата със закон. След това, интерпретацията давана от компютърната програма след време би могла случайно (или нарочно) да бъде променена, като по този начин милиони хора по света могат да бъдат хвърлени в заблуждение или да бъдат ловко манипулирани. Тук ролята на българските програмисти може да се окаже решаваща за това, да се запази чистотата на западната астрология във вида и, в който я познаваме днес.

Тъй като почти всички съвременни напреднали технологии имат западен произход, то почти сигурно е, че въпросните програми ще бъдат базирани изключително само на западната астрология и ще бъдат разработени от западни фирми. Логично е да се предположи, че чрез инструментите на маркетинга и пазара, въпросните астрологически програми ще са наложат като световен стандарт. Днес няма съмнение, че западната астрология за в бъдеще ще се наложи като почти единствен модел. Естествено, останалите течения в астрологията ще се запазят, но ще останат да съществуват предимно всред по-ограничен кръг от специалисти. Затова, ако желаем да се движим в крак с времето, е важно да се запознаем с нейните основни положения още днес.

Едни от най-големите преимущества на западната астрология се състоят в следното:

  • Тя е базирана на научна основа.
  • При нея описанията на планетарните енергии се четат лесно, защото са използвани най-известните сюжети от символиката на древногръцката митология.
  • Тя взаимства методи от психоанализата и психосинтезиса, основатели на които са Зигмунд Фройд, Карл Юнг и Бруно Хубер.
  • Западната астрология по един научен начин достига до дълбоките, подсъзнателни причини на нашето поведение и ги изважда наяве.
  • По този начин, тя разрешава много от житейските ни проблеми.
  • Тя отчита факта, че съвременното човечество разполага със свободна воля.
  • Нейната основна цел не са предсказанията на конкретни имена, дати и събития. Нейната основна цел е познанието!
  • А познанието, както е известно, е сила. Тези, които го притежават, могат да владеят не само себе си, но и света!
  • Тя ни спомага да взимаме правилни решения, основани на научни методи.
  • По този начин, ние можем да станем истински господари на собствената си съдба.
  • Тя има приложение във всяка една област на всекидневния ни живот.
  • Западната астрология има практическа насоченост и ни оказва съдействие за конкретното разрешаване на житейските ни проблеми.