Сатурн в IV дом

 

Сатурн в 4 домСатурн, планетата на ограниченията, задръжките и самоконтрола, сега е разположена най-ниско долу в картата, в дом, отговорен за нашите корени, семейството, в което сме израснали, взаимоотношенията ни с майката, а така също и с отношение към дома, който създаваме като зрели индивиди. Хората с това разположение в картата, обикновено преживяват тежко и сурово детство, при това нерядко при тежки материални условия. В други случаи, може би добрите материални условия се съчетават с липса на емоционална близост с родителите. А възможно е да са налице и двата неблагоприятни фактора. Почти във всички случаи, родителите на децата, родени, с това разположение са изключително стриктни, емоционално отдалечени и често прекалено заети с работа, за да могат да поддържат с децата си топли и сърдечни отношения – почти винаги акцентът е върху необходимостта от сурова дисциплина и подчинение.

Този астрологичен дом има отношение към майката, така както противоположният X дом има отношение към бащата. Интересното е, че Сатурн, който олицетворява бащата, с типичния за него налагащ се авторитет, норми и ограничения, тук е попаднал в IV дом, дома на майката. В повечето случаи, става дума за ситуация, в която бащата не играе решаваща роля в живота на децата. Причините могат да са много: или той поради различни обстоятелства, често отсъства от вкъщи, или пък е човек със слаб характер и нежелание да се налага. Може да се каже, че когато Сатурн попада в IV дом, ролята на бащата в семейството се поема от майката – тя изпълнява както женските, така и мъжките функции. Тази ситуация обаче не бива да се отъждествява със семейството с един родител, каквито има много.Така или иначе, такова влияние върху детето има редица далечни последствия.

Този IV дом има отношение и към рода, потеклото на семейството, родовите корени поколения назад, националността, расовата принадлежност и т.н. Сатурн в този дом ще създава трудности, пречки и спънки във всички тези области. Децата, които израстват със Сатурн в IV дом, обикновено възприемат условията в семейството си като студени, не чувстват достатъчно емоционална (понякога и материална) подкрепа и не получават достатъчно уверение от страна на родителите, че са желани и обичани. В резултат те започват да обвиняват себе си, че те не правят достатъчно, за да заслужат любовта на родителите си. И нерядко започват да се трудят още по-усърдно, да полагат повече усилия, да спазват определената дисциплина.

Независимо от положените усилия обаче, те са като че ли изправени пред една ледена планина, която не може да се разтопи и да им даде емоционална топлина. И нерядко започват да се самообвиняват, че техните способности не са достатъчни, за да могат да заслужат родителската любов. Оттук до затвореността, до невъзможността да обичаме себе си и до страха да изявим собствените си възможности, има само една крачка. За съжаление, тези хора обикновено я правят. Следват години в затвореност, срамежливост, невъзможност за изразяване на собствените си таланти, невъзможност да изразят свободно чувствата си и т.н. С две думи, Сатурн в IV дом нанася големи поражения върху неукрепналата детска психика. Какъв е тогава смисълът на това разположение?

Децата, които израстват със Сатурн в IV дом почти никога не могат да се радват на достатъчно любов, ласки, грижи и подкрепа от страна на семейните си близки. Това става поради факта, че родителите могат действително да са натоварени и да имат големи ангажименти, свързани с работа, кариера и т.н., но малкото дете с това разположение не може да разбере това и го тълкува като липса на любов. То смята, че родителите му не го обичат, защото то самото не е добро или достатъчно способно, за да заслужи тяхната любов.

От друга страна, ние всички имаме селективно (или субективно) възприятие и помним само онези моменти от детството си, които подкрепят рождената ни карта, а същевременно отхвърляме от паметта си онези други моменти, които не я подкрепят. По същия начин да приемем, че е имало (макар и рядко) моменти, когато родителите са искали да си играят с малкото дете, искали са да му покажат своята любов и подкрепа, ласка и обич. В такива моменти то най-вероятно би се държало по такъв изплъзващ се начин, че накрая умореният родител би казал: „Добре, аз се предавам. Сега трябва да отида да работя, защото имам да свърша още много неща“. А именно това е моментът, който малкото дете със Сатурн в IV дом ще запомни. „Знаех си, те никога нямат време за мен!“. Както и с всяко едно друго разположение в IV дом, улицата на изживяното детство е двупосочна. От една страна, ние избираме родители, които да пасват на рождената ни карта, но от друга, независимо от поведението на родителите, като деца ние се стараем (подсъзнателно, разбира се) да запомним само тези моменти, които се свързват с картата ни.

Така или иначе крайният резултат от това разположение е невъзможността на детето, а по-късно и на порасналият вече индивид да намери достатъчно любов, подкрепа, топлина и обич от околните. Тогава те започват да търсят споменатите по-горе качества вътре в себе си. Когато най-накрая открият в себе си достатъчно сила, издръжливост, любов, грижа и подкрепа, тогава вече няма да им бъде нужен какъвто и да било външен източник на обич, от който да бъдат в непрекъсната зависимост. Когато постигнат това, тези хора разбират, че макар на пръв поглед Сатурн в IV дом да изглежда като страшно изпитание, фактически това е едно чудесно разположение, помагащо за изграждането на едни от най-важните човешки качества, необходими за оцеляването ни в живота. Работата е там, че тези качества трябва да ги изработим вътре в себе си, без да очакваме някой друг да свърши това. По този начин строгият наставник Сатурн ни научава да стоим изправени на двата си крака.

През определена фаза на своя живот, тези хора трябва да си задават въпроса: „От какво действително имам нужда?“. И с изненада биха открили, че именно това са качествата, които родителите им по-най трудния на-чин са се опитвали навремето да им наложат. И те ще могат да им простят всички обиди, гняв или негативни емоции, които пазят натрупани вътре в себе си. Може би родителите им просто са се старали да им дадат това, от което самите те са се нуждаели като деца.

Позитивно аспектираният Сатурн в IV дом може да характеризира и взаимоотношения с родителите, основани на сила, дълбочина, търпение, постоянство, здрав смисъл и разумно наслаждение на материалния свят.

Родените със Сатурн в IV дом се намират до определена степен в двойствено положение. От една страна, те не се доверяват на никого във външния свят, а от друга копнеят да създадат връзка, която да им обезпечи сигурност и защитеност. Някои от тях се чувстват по-защитени, ако инвестират в земя и недвижимо имущество. На други ще им се наложи да полагат много грижи и усилия (Сатурн) в семейството, където са израснали или в семейството, което са създали (IV дом). Тъй като Сатурн, както казахме, действа задържащо във времето, някои от тях не успяват да създадат свой собствен дом така бързо, както би им се искало. Но както винаги се случва със Сатурн, след много положен труд, след много постоянство, грижи и лишения, така или иначе, усилията им се увенчават със стабилен успех.

На тези хора им е нужно много по-дълго време, за да открият и затвърдят в себе си своето собствено чувство за идентичност и вътрешна сила, но веднъж постигнали това, те го постигат за цял живот. В повече случаи те откриват каква е тяхната истинска цел и мисия едва през втората половина на живота си. Но веднъж открили я, те напълно се посвещават на нея и я следват със завидно търпение и постоянство.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.