Аспекти на Уран с Плутон

uranus
conjucnction
pluto

Уран в съвпад с Плутон

Поради бавното си движение тези две планети застават в съвпад само веднъж на всеки 115 години. За последен път това се случва през 1963-1969 г., когато са в Дева. Не бива да се забравя, че това влияние обхваща едно цяло поколение. За да може този съвпад да играе по-голяма роля в личен план, трябва човекът да се е родил със Слънце, Луна или асцендент в Дева. В такъв случай родените с този съвпад може да бъдат лидери на своето поколение. Ако случаят не е такъв, индивидът ще изпитва затруднения и пречки в областите на живота, посочени от дома, в който попадат двете планети. Личната му съдба ще се преплита с обществената най-силно именно в посочените области.

Като цяло това разположение бележи огромни промени (Уран), които често се извършват по драстичен начин (Плутон). Поколението, родено в споменатите години, ще е отговорно за редица поврати в икономическия, социалния и нравствения живот на обществото. Много от закостенелите норми и догми ще бъдат пометени, отново най-вероятно по радикален начин. Животът на това поколение по някакъв начин ще бъде неразривно свързан с пулса на обществото и промените в него. Този съвпад е придружен с изключително голям заряд от енергия, предназначена да елиминира неправди, остарели норми и правила за социално поведение. Той трябва да бъде правилно използван за благото на цялото общество. Онези, които се опитват да го използват само за лично облагодетелстване, ще усетят осезателно негативните последици. И Плутон, и Уран са свързани с масите, а не с отделния индивид.

Крайната цел на този съвпад е да допринесе за абсолютното елиминиране на всички външни зависимости, към които индивидът е силно привързан и с които погрешно се самоопределя – всякакъв вид закрепостеност към физически, емоционални, интелектуални или духовни структури, които пречат на по-нататъшното развитие както на обществото, така и на отделния индивид. Уран е свързан с три основни динамики. На първо място са спомените за всички минали прераждания в най-големи подробности. На второ място – той съхранява всички потиснати емоции, с които не можем или не искаме да се борим открито. На трето място е записан планът за възможно максималните постижения в бъдеще, когато достигнем до най-индивидуализираната степен на развитие. От друга страна, Плутон символизира чистилището, той е този, който помита и разрушава по пътя си всичко старо и ненужно, за да освободи място за полезни и модерни структури.

От момента на раждането си ние се изграждаме като индивиди по определен начин. Родителите предопределят генетичния ни код, страната и нацията предопределят средата, в която израстваме, семейството и роднините оформят ценностната ни система, по същия начин действат училището, приятелите, партньорът, колективът в работата, любовниците и т.н. Голяма част от самоопределянето ни като индивиди се оформя на базата на всички тези фактори. Огромното болшинство от хората изобщо не се замислят какви са изискванията на душата, нейните специфични индивидуални нужди за духовно израстване. Те просто приемат наложените им отвън норми и стремежи като свои собствени и прекарват целия си живот за тяхното осъществяване. Повечето хора така и умират, без да разберат, че наложените им отвън материални, морални, религиозни и каквито и да било други норми и правила всъщност не са техни. Когато Уран и Плутон се намират в съвпад, се извършва генерално прочистване на всичко ненужно, което е изживяло себе си, за да може да се създадат нови правила за поведение в обществото. Това е необходимо, за да може основната маса от хора да преоцени ценностната си система. Те не биха го сторили, ако не им се даде тласък отвън.

Този тласък се дава чрез освобождаване на трите типа информация (минало, настояще и бъдеще), заложена в Уран чрез колективното съзнание. Основно процесите протичат по такъв начин, че обществото като цяло започва да вижда връзката между действията си в миналото и как те са създали ситуацията, в която се намира в настоящия момент. По подобен начин хората започват да си изграждат опреде лени представи за това, как биха искали да бъдат подобрени нещата в бъдеще. На тази основа те започват да променят постепенно сегашното си поведение.

Различните хора могат да реагират по различен начин на освободената от Уран информация. Едни могат да се разбунтуват срещу установените догми и порядки и да установят съвсем други правила. Като пример може да се даде „пънк“ движението, коeто в знак на протест създаде свои собствени правила, етикет, начин на обличане и т.н. Други се боят (Плутон) от промените (Уран). Отначало те може да се опитат да се задържат в миналото, тъй като то им дава увереност и чувство на защита. С течение на времето обаче те ще се научат да използват традиционни методи (Плутон), приложени по нов начин в бъдещето (Уран). И накрая, третата група се състои от лидерите на поколението, родено през 1963-1969 г. Това са хората с проникновение и далновидност, които могат съзнателно да се доближават до бъдещето (Уран) и са в състояние да използват силата на промените (Плутон) така, че да окажат натиск върху обществото (Уран и Плутон в съвпад), и промените да се извършват прецизно и добре изпипани в земен план (Уран и Плутон в съвпад в Дева). Те до голяма степен ще изнесат на плещите си мисията на своето поколение, променяйки курса на цялото общество в по-добра посока.

uranus
uranus
sextile
trine
pluto
pluto

Уран секстил Плутон

Уран тригон Плутон

Секстилът (60°), който е положителен аспект между тези две бавнодвижещи се планети, е в орбис и оказва влияние с известни прекъсвания през годините 1941-1946. Този аспект оказва въздействие върху поколението на родените непосредствено около края на Втората световна война. Следователно този аспект може да се тълкува като личен, само ако Уран или Плутон се намират в ъглови точки в картата (Asc, Des, MC, IC), ако поне една от двете планети са лични (Слънце, Луна или асцендент във Водолей или Скорпион), или ако поне една от двете планети се намира в съвпад със Слънцето, Луната или персонална планета. В такъв случай тези хора ще имат възможност да използват съзидателния си потенциал и оригиналните си идеи за доброто на обществото като цяло или поне за голяма група хора. През живота си те обикновено изпитват редица промени, които са предназначени да ги подтикват по пътя към лично усъвършенстване и духовен растеж. Родените с този аспект интуитивно чувстват, че промените в живота им действат като катализатор за тяхното развитие. Понякога те самите предприемат радикални промени, ако смятат, че са достигнали точка на стагнация. Тъй като Плутон е свързан с властта, някои от тях могат да са обсебени от желанието да контролират и управляват останалите.

Най-общо казано, когато Уран и Плутон се намират в аспект един към друг, основната задача на родените с това разположение е да се научат да елиминират всички външни и вътрешни фактори, които спъват тяхната еволюция. Обикновено тези фактори са най-вече вътрешни и често кармични. Става дума за това, че в предишни животи, а също и в сегашния си живот те са се привързали прекалено много към определени неща (материални, емоционални, ментални, физически или духовни). Няма значение към какво се привързват – пари, притежания, партньори, страна, учение, философия и т.н. – важното е, че всяко силно привързване им пречи да се отворят към други възможности за личен и духовен растеж. Именно в това се състои задачата на Уран и Плутон в аспект един към друг – да разрушават привързаностите и да освобождават индивидите по пътя на лично развитие и усъвършенстване.

И Уран, и Плутон имат отношение към подсъзнанието на човека, а там се пази следната информация:

  1. Спомените за всички наши минали прераждания в най-големи подробности;
  2. Емоции и динамики, които ние потискаме в подсъзнанието, защото не искаме да си ги спомняме;
  3. Планът за нашето бъдещо развитие в най-общи линии, какво е най-доброто, което можем да достигнем в най-индивидуализираната си степен на развитие.

Уран управлява динамиката, която иска да ни откъсне от общата форма на колективно съзнание и да ни направи колкото е възможнно по-уникални индивиди. За да стане това, индивидът трябва да се откъсне максимално от всичко, което го е формирало. Много фактори налагат своя отпечатък върху нашето израстване и формиране като личности. Преди всичко това са: страната, в която сме се родили; обществото, в което сме израснали; родителите и роднините, които са ни възпитали; любовниците и партньорите, с които сме създали връзка; колективът, в който работим; семейството, което сме създали; децата, които сме отгледали и т.н.

Всички тези фактори не само активно съдействат за формирането ни като личности, но и ние се привързваме към тях, защото така изпитваме чувство на сигурност. Но хората загубват голяма част от собствената си индивидуалност заради индивидуалността на динамиката, към която силно са се привързали. Ето защо те могат да загубят собственото си мнение в принадлежността си към определен колектив, или да пренебрегнат собствените си интереси в името на интересите на семейството си и т.н. Задачата на Уран в аспект към Плутон е да премахне всякакъв вид привързаности, за да може душата да е свободна за максимално индивидуализиране.

Привързаности могат да се наблюдават и към определени тенденции, които се отнасят към миналите прераждания на индивида. Трите типа информация, които се съхраняват в подсъзнанието, се освобождават и преминават в съзнанието – или постепенно и контролируемо, или внезапно и неконтролируемо. Онези, които са се научили да управляват този процес, успяват целенасочено да прехвърлят част от информацията в подсъзнанието. Онези, които се опитват да потискат натрупаната там информация дълго, без да є дадат отдушник, забелязват, че след време тя изригва като вулкан и става видима, само че хаотично и неконтролируемо. И в двата случая родените с този аспект се учат да виждат как една поредица от решения в минали прераждания е довела до ситуацията, в която те се намират в момента. От друга страна, тези прозрения подтикват душата им да вземе други решения, които ще изградят тяхното положение в далечното бъдеще. В крайна сметка те осъзнават, че трябва да се освободят от всички привързаности в миналото и в настоящето, ако искат да бъдат свободни индивиди в бъдещето.

Начините, по които ще става това, зависят от отделната личност. Някои ще се страхуват (Плутон) от бъдещето (Уран). Ще бъдат силно привързани към традицията и към всичко, което дава сигурност. Те няма да искат да извършват промени от страх, че промените може да внесат хаос в живота им. Други, напротив, ще се разбунтуват (Уран) срещу установените догми (Плутон) и ще поемат по нов път в живота просто за да покажат на другите, че досегашните средства и методи са вече остарели. Поколението, родено през 1963-1969 г., което има съвпад на Уран и Плутон, създава пънк движението като знак на протест срещу установените порядки. Бидейки оригинални и непредсказуеми, родените с аспект между Уран и Плутон ще бъдат в първите редици на онези, които променят обществото.

uranus
uranus
square
opposition
pluto
pluto

Уран квадратура Плутон

Уран опозиция Плутон

При наличието на отрицателни аспекти между тези две планети, родените с това разположение ще бъдат преследвани от натрапчивата мисъл да извършват драстични промени в живота си. Понеже аспектът е негативен, времето, когато извършват промените, вероятно няма да бъде подходящо – или прекалено рано, или прекалено късно. Впоследствие те може да съжаляват за взетите решения. Най-силно подложени на това негативно влияние са хората, в чиито карти Уран или Плутон са персонални планети.

Най-общо казано, когато Уран и Плутон се намират в аспект един към друг, основната задача на родените с това разположение е да се научат да елиминират всички външни и вътрешни фактори, които спъват тяхната еволюция. Обикновено тези фактори са най-вече вътрешни и често кармични. Става дума за това, че в предишни животи, а също и в сегашния си живот те са се привързали прекалено много към определени неща (материални, емоционални, ментални, физически или духовни). Няма значение към какво се привързват – пари, притежания, партньори, страна, учение, философия и т.н. – важното е, че всяко силно привързване им пречи да се отворят към други възможности за личен и духовен растеж. Именно в това се състои задачата на Уран и Плутон в аспект един към друг – да разрушават привързаностите и да освобождават индивидите по пътя на лично развитие и усъвършенстване.

И Уран, и Плутон имат отношение към подсъзнанието на човека, а там се пази следната информация:

  1. Спомените за всички наши минали прераждания в най-големи подробности;
  2. Емоции и динамики, които ние потискаме в подсъзнанието, защото не искаме да си ги спомняме;
  3. Планът за нашето бъдещо развитие в най-общи линии, какво е най-доброто, кое то можем да достигнем в най-индивидуализираната си степен на развитие.

Уран управлява динамиката, която иска да ни откъсне от общата форма на колективно съзнание и да ни направи колкото е възможно по-уникални индивиди. За да стане това, индивидът трябва да се откъсне максимално от всичко, което го е формирало. Много фактори налагат своя отпечатък върху нашето израстване и формиране като личности. Преди всичко това са страната, в която сме се родили; обществото в което сме израснали; родителите и роднините, които са ни възпитали; любовниците и партньорите, с които сме създали връзка; колективът, в който работим; семейството, което сме създали; децата, които сме отгледали и т.н.

Всички тези фактори не само активно съдействат за формирането ни като личности, но и ние се привързваме към тях, защото така изпитваме чувство на сигурност. Но привързвайки се прекалено силно, хората загубват голяма част от собствената си индивидуалност заради индивидуалността на динамиката, към която са се привързали. Поради тази причина те могат да загубят собственото си мнение заради принадлежността към определен колектив, или да пренебрегнат собствените си интереси в името на интересите на семейството си и т.н. Задачата на Уран в аспект към Плутон е да премахне всякакъв вид привързаности, за да може душата да е свободна за максимално индивидуализиране.

Привързаности могат да се наблюдават и към определени тенденции, които се отнасят към миналите прераждания на индивида. Трите типа информация, които се съхраняват в подсъзнанието, се освобождават и преминават в съзнанието – или постепенно и контролируемо, или внезапно и неконтролируемо. Онези, които са се научили да управляват този процес, успяват целенасочено да прехвърлят част от информацията в подсъзнанието. Онези, които се опитват да потискат натрупаната там информация дълго, без да є дадат отдушник, забелязват, че след време тя изригва като вулкан и става видима само че хаотично и неконтролируемо. И в двата случая родените с този аспект се учат да виждат как една поредица от решения в минали прераждания е довела до ситуацията, в която те се намират в момента. От друга страна, тези прозрения подтикват душата им да вземе други решения, които ще изградят тяхното положение в далечното бъдеще. В крайна сметка те осъзнават, че трябва да се освободят от всички привързаности в миналото и в настоящето, ако искат да бъдат свободни индивиди в бъдещето.

Начините, по които ще става това, зависят от отделната личност. Някои ще се страхуват (Плутон) от бъдещето (Уран). Ще бъдат силно привързани към традицията и към всичко, което дава сигурност. Те няма да искат да извършват промени от страх, че може да внесат хаос в живота им. Други, напротив, ще се разбунтуват (Уран) срещу установените догми (Плутон) и ще поемат по нов път в живота, просто за да покажат на другите, че досегашните средства и методи са вече остарели. Поколението, родено през 1963-1969 г., което има съвпад на Уран и Плутон, създава пънк движението като знак на протест срещу установените порядки. Бидейки оригинални и непредсказуеми, родените с аспект между Уран и Плутон ще бъдат в първите редици на онези, които променят обществото.