Слънце в XI дом

Слънце в 11 дом

Родените с тази позиция на Слънцето имат способността да търсят изявата на собственото си его в някаква висока общочовешка цел, която надхвърля индивидуалните стремежи. XI дом е домът на Водолей, а този знак се интересува преди всичко от общото и колективното, отколкото от личното и собственото. Затова по някакъв начин тези хора привличат към себе си ситуации, в които са принудени да се залавят с важни задачи, свързани с големи групи хора или с големи колективи. Те работят с личности със силни властови позиции, които могат да им оказват подкрепа при изпълнението на задачите им.

Стремежът на тези хора е обаче насочен преди всичко към популярност, а не към самата власт или управленски пост. Естествено, желанието на Слънцето за себеизява ще се прояви. И когато например попаднат в нов колектив, тези хора не бива да мислят още от първия ден, че са в състояние да вършат нещата по-добре от всички останали. Напротив, те би трябвало да се вслушват особено внимателно в мнението на по-опитните членове на групата. Техният принос за изпълнението на общите задачи също ще е значителен.

Всъщност най-важното вътрешно противоречие, което тези хора трябва да разрешат за себе си е: доколко убежденията им са формирани под влиянието на обкръжаващата среда и колектива (XI дом) и доколко те са изработени самостоятелно на основата на лични опитности и умозаключения (Слънцето). Тук са възможни две основни посоки на развитие.

Поемайки по първата посока, те възприемат буквално убежденията на колектива. Склонни са безкритично да вярват на системата от клишета и стереотипи, която ни се поднася чрез средствата за масова информация. Или пък да възприемат на доверие схващанията на мнозинството в даден колектив, без изобщо да ги подлагат на анализ. По този начин в живота си са в състояние да се ръководят само от повърхностната, видимата страна на нещата, постулатите, които групата им дава наготово. Може да се стигне и до куриозни случаи. Запознали се с някой човек за първи път, те прилагат към него всички стереотипни нагласи и етикети, които са възприели, без да отчитат човешката уникалност. Например, не всички хомосексуални чернокожи вегетарианци имат еднакво мислене и поведение!

В друга посока на развитие тръгват онези, които искат да наложат на всяка цена силата на собствените си убеждения над тези на колектива. Те може да не се съгласяват с мнението на останалите, просто защото искат да бъдат различни! За тях изработването на уникална система от възгледи и убеждения, които се отличават от тези на другите е от първостепенно значение. Тази категория хора трудно се вписва в който и да било колектив. Те, разбира се, страдат от това състояние на нещата, тъй като в тях е заложена и потребността им да работят заедно с останалите за общото благо. Аспектите на Слънцето и знакът, в който се намира то, ще определят до голяма степен в коя от тези две посоки е най-вероятно да се насочи тяхната енергия.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.